BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1970/BNN-KH
V/v: Thẩm định phí xuất hàng dự trữ quốc gia.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Quản lý giá

Theo đề nghị củaCục Quản lý giá Bộ Tài chính về việc xin ý kiến chi phí xuất DTQG hóa chất sát trùng Chlorine năm 2011 tại công văn số 76/CQLG-NLTS ngày 5/4/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 5/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng Chlorine để hỗ trợ cho các địa phương phòng trừ dịch bệnh trên tôm, Công ty TNHH Tân An đã xuất dự trữ quốc gia được 15 tấn sát trùng Chlorine cho các địa phương để phòng trừ dịch bệnh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý với dự thảo phương án chi phí xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng Chlorine năm 2011 của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính là 33.653.227 đồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Cục Quản lý giá kịp thời thẩm định và trình Bộ Tài chính giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp