BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1971/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 660/UB-KTTH ngày 10/04/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5637 TC/TCDN ngày 29/05/2003, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp đối với công ty Xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng