BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1972/LĐTBXH-BHXH
V/v: Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội việt nam

Ngày 06/02/2007 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007 và ngày 09/02/2007. Văn phòng Chính phủ có Công văn số 826/VPCP-TH về việc thực hiện điểm 2 Nghị quyết nói trên, trong đó có nội dung thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như sau: Chính phủ quyết định từ ngày 01/01/2007 đến khi Nghị định về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước được Chính phủ ban hành có hiệu lực, tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn: nông, lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp lại theo Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị (khoá IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Thi hành Nghị quyết nói trên. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 583/LĐTBXH-LĐVL ngày 14/2/2007 gửi các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế. Tổng Công ty Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo và kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến khi Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước được Chính phủ ban hành có hiệu lực, tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư như sau:

1.Đối với người lao động có quyết định của người sử dụng lao động về việc nghỉ việc hưởng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước ký trước ngày 01/01/2007 và công ty, đơn vị đã làm xong thủ tục hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2007, thì tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ và thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp tại doanh nghiệp Nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ; Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11/5/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Riêng người lao động có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, còn thiếu tối đa là 5 năm đủ tuổi nghỉ hưu, thì mức đóng hàng tháng của người lao động thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

2.Đối với người lao động có quyết định của người sử dụng lao động giải quyết nghỉ việc hưởng chính sách đối với lao động dôi dư sắp xếp lại công ty nhà nước ký từ ngày 01/01/2007 đến trước ngày Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước được Chính phủ ban hành có hiệu lực, thì điều kiện về tuổi đời hưởng chế độ hưu trí được thực hiện theo quy định của Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004. Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11/5/2005 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Vụ Lao động-Việc làm;
– Lưu VT, Vụ BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Bạch Hồng