BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra C/O điện tử do Hàn Quốc cấp

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố.

Sau khi nhận được thông báo của BộCông Thương về việc Hàn Quốc đã thực hiện cấp C/O điện tử cho toàn bộ các lôhàng xuất khẩu từ nước này sang Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã báo cáo và nhậnđược sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc kiểm tra và chấp nhận C/O điệntử của Hàn Quốc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Đối với các lô hàng có C/O mẫuAK nhập khẩu từ Hàn Quốc, các đơn vị thực hiện kiểm tra đối chiếu C/O do doanhnghiệp xuất trình với thông tin về C/O đó trên các webite sau:

- Trường hợp C/O mẫu AK do PhòngThương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cấp: http://english.korcham.net.

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O:kích chuột trái vào mục Korcham - The Certificate of origin (ô bên phảimàn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (ReferenceNo và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để cótoàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

- Trường hợp C/O mẫu AK do Hải quanHàn Quốc cấp: http://english.customs.go.kr.

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O:kích chuột trái vào mục Information Plaza/Certificate of origin (ô phíatrên màn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (ReferenceNo và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để cótoàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

2. Trường hợp hàng hóa đã đượcthông quan, đề nghị các đơn vị tiến hành kiểm tra sau thông quan và thực hiệnkiểm tra C/O như hướng dẫn tại điểm 1 trên đây.

Đối với C/O mẫu AK do Hải quan HànQuốc cấp từ ngày 01/03/2008, các đơn vị truy cập website http://english.customs.go.krđể kiểm tra C/O như trên. Đối với C/O mẫu AK do Hải quan Hàn Quốc cấp trướcngày 01/03/2008, các đơn vị kiểm tra C/O căn cứ thông tin tại danh mục thống kêtrong đĩa CD kèm theo công văn này.

Sau khi kết thúc quá trình kiểm trasau thông quan, các đơn vị phải gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hảiquan (Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Giám sát quản lý) để báo cáo lãnh đạo Bộ.

3. Việc kiểm tra xuất xứ và C/Ohàng nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan các Tỉnh, Thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTTT, PC;
- Cục KTSTQ, ĐTCBL, CNTT&TKHQ;
- Trang website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc