BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/TCHQ-GSQL
V/v xử lý NPL âm khi thanh khoản tờ khai NSXXK

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 0621/HQBRVT-GSQL ngày 11/3/2013 về việc vướng mắc điều chỉnh định mứcnguyên liệu sau khi xuất khẩu sản phẩm của Công ty TNHH Ống thép Nippon Steel& Sumikin Việt Nam; về vấn đề này; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thực hiện xử phạt vi phạm hànhchính đối với hành vi khai điều chỉnh định mức không đúng thời hạn quy định.

2. Chấp thuận để Cục Hải quan tỉnhBà Rịa-Vũng Tàu thực hiện thanh khoản cho 02 tờ khai xuất khẩu số 4350/XSX01 /C51C ngày 17/11/2012 và tờ khai xuất khẩu số 4768/XSX01 /C51C ngày 18/12/2012thuộc tờ khai nhập khẩu số 1535/NSX01 ngày 04/9/2012 trên cơ sở kết quả, kiểmtra đối chiếu, tính toán lượng nguyên liệu và văn bản đề nghị, cam kết chịutrách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp.

3. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-VũngTàu chỉ đạo Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra đối với các tờkhai liên quan đến việc khai nhầm mã nguyên liệu

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh