Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤCHẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1972/TCQH-KTTT
NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ NHẬP KHẨU
THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ

Kính gửi: các Cục Hải quan Tỉnh,thành phố

Ngày 16/9/2002, Tổngcục Hải quan đã có công điện số 108/PT yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phốbáo cáo tình hình thực hiện tính thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ, thiết bị toànbộ theo Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài Chính. Báo cáocủa các đơn vị Tổng cục Hải quan đã tổng hợp gửi Tổng cục Thuế theo yêu cầu.

Qua xem xét báo cáocủa các đơn vị và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ, Tổng cục Hải quan yêu cầu cácđơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện các nội dung sau:

1/ Đối với các trường hợp vướng mắc phát sinh, doanh nghiệpcó văn bản khiếu nại gửi Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế từ thời điểm trướcngày 16/4/2003 (danh sách nêu ở nơi nhận dưới đây), về việc áp dụng nguyên tắctính thuế nhập khẩu theo máy chính cho các hàng hoá không thuộc các chương 84,85, 86, 88, 89, 90, thì:

Yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại hồ sơ gốc các lô hàng nhậpkhẩu liên quan, kết quả kiểm tra hàng thực nhập khẩu, nếu đủ điều kiện xác địnhlà thiết bị đồng bộ, toàn bộ theo qui định tại mục 1, 2 Thông tư số99/2000/TT-BTC và các quy định khác có liên quan của Bộ Tài Chính, chưa tínhthuế nhập khẩu theo máy chính thì tính lại thuế nhập khẩu theo máy chính chocác hàng hoá nêu trên với điều kiện trong nước chưa sản xuất được (căn cứ xácđịnh dựa trên danh mục hàng đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và đầu tư đã banhành).

2/ Kể từ ngày 16/4/2003, thực hiện đúng theo qui định củaThông tư 99/2000/TT-BTC chỉ qui định cho tính thuế nhập khẩu theo máy chính đốivới tập hợp các máy móc, thiết bị thuộc các chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 củabiểu thuế và tập hợp này đáp ứng đủ các điều kiện qui định tại Thông tư số99/2000/TT-BTC (mục 1, 2...), công văn số 10123 TC/TCT ngày 24/10/2001, 6030TC/TCT ngày 18/6/2002 của Bộ Tài Chính và các văn bản khác có liên quan.

Hàng hoá thuộc các chương khác kể trên nằm trong thiết bịđồng bộ, toàn bộ phải tính thuế, thu thuế đúng theo mã số qui định cho hàng hoáđó tại Biểu thuế hiện hành.

3/ Các trường hợp đã thu thuế không đúng qui định của Thôngtư số 99/2000/TT-BTC như: chấp nhận máy chính do cơ quan giám định xác định,máy chính của các lô hàng tương tự lại khác nhau, hàng hoá không đáp ứng đủ cácđiều kiện qui định tại mục 1, 2 Thông tư số 99/2000/TT-BTC v.v... Tổng cục Hảiquan sẽ có kiến nghị gửi Tổng cục Thuế trình Bộ chỉ đạo xử lý cụ thế sau. Đồngthời yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện đảm bảothu thuế đúng chính sách qui định.

4/ Các đơn vị phải cập nhật, nghiên cứu đầy đủ, chính xáccác văn bản qui định hướng dẫn của Bộ Tài Chính và tổ chức thực hiện thống nhấttheo đúng qui định.

5/ Các đơn vị không báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Hảiquan tại công điện số 108/PT bao gồm: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, CụcHải quan Hà Giang, Cục Hải quan Kiên Giang, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm ý thứcchấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời mọi vướng mắc phát sinh khôngđược phản ánh để Bộ có ý kiến chỉ đạo xử lý thì các đơn vị này hoàn toàn chịutrách nhiệm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.