BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1973/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Trả lời công văn số 1914/CV-TCCB ngày 12/5/2003 của Bộ Công nghiệp về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận để Bộ Công nghiệp quyết định xếp lương bậc 2/2, chức danh Phó tổng giám Đốc doanh nghiệp hạng đặc biệt, hệ số mức lương 6,34 quy định tại bảng lương viên chức quản lý doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Ông Nguyễn Duy Sỹ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

2/ Đề nghị Bộ Công nghiệp ra quyết định đối với Ông Nguyễn Duy Sỹ và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và xã hội để theo dõi./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng