BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1973 TCT/NV6
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Kim Loan
(Số 182 Đinh Tiên Hoàng Thừa Thiên Huế)

Trả lời đơn thư ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Bà Võ Thị Kim Loan Giám đốc Doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Kim Loan về việc thực hiện chính sách thuế đối với loại hình Doanh nghiệp tư nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoá đơn:

Tại tiết b, điểm 1.6 Mục VI Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 ucả Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn quy định:

“Đối tượng sử dụng hoá đơn bán hàng thông thường gồm:

......

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp...”

Căn cứ quy định trên, Doanh nghiệp vàng bạc đá quý Kim Loan là đối tượng được mua bán hoá đơn bán hàng thông thường.

2. Về thuế Môn bài: thuế môn bài nhằm mục đích kiểm kê, kiểm soát cơ sở kinh doanh. Vì vậy căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Nếu Doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có cửa hàng chế tác sản phẩm Vàng không nằm cùng địa điểm của cửa hàng chính, hạch toán, phụ thuộc hoặc hạch toán báo sổ thì cửa hàng chính phải nộp một môn bài và cửa hàng chế tác sản phẩm phải nộp một Môn bài riêng.

- Nếu cửa hàng chế tác sản phẩm Vàng nằm chung địa điểm của cửa hàng chính thì nộp mộ Môn bài.

3. Về kê khai nộp thuế.

Theo qui định tại điểm 2, mục II phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT kê khai nộp thuế GTGT...”

Như vậy, theo quy định trên, Doanh nghiệp Vàng bạc, đá quý Kim Loan là đối tượng nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (doanh số bán ra trên hoá đơn trừ doanh số mua vào tương ứng có hoá đơn).

- Trường hợp Doanh nghiệp Kim Loan thực hiện đúng, đủ các điều kiện mua bán hàng hoá, dịch vụ có đầy đủ hoá đơn chứng từ ghi chép hoạch toán sổ sách kế toán đúng chế độ quy định (theo điểm 5, mục I, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính) thì hàng tháng Doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế theo kết quả kinh doanh của đơn vị với cơ quan thuế.

- Trường hợp Doanh nghiệp vi phạm chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ kê khai nộp thuế thì cơ quan thuế được quyền ấn định mức doanh thu tính thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp biết và đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương