VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Hội nghị thúc đẩy giải ngân các chương trình, dự án ODA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 148/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 3 năm 2014) về việc tổ chức Hội nghị thúc đẩy giải ngân các chương trình, dự án ODA, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý tổ chức Hội nghị thúc đẩy giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi vào 8h00 thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2014 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội với nội dung, thành phần và kinh phí như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, bảo đảm cho Hội nghị thành công, đạt mục tiêu đề ra.
3. Bộ ngoại giao bố trí phiên dịch phục vụ Hội nghị.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, GTVT, TNMT, KHCN, GDĐT, Công Thương, NNPTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
- Các Vụ: TH, TCCV, Cục QT; TGĐ Cổng TTĐT; Trung tâm Hội nghị quốc tế;
- Lưu: VT, QHQT (2) TA.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng