ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1974/LĐTBXH
V/v Hướng dẫn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2003

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.
- Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Thựchiện Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CPngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việctrong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp”; Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc đăng ký hệ thống thanglương, bảng lương đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhưsau:

- Hồ sơ đăng ký:

+Công văn đề nghị của doanh nghiệp;

+Hệ thống thang lương, bảng lương của Doanh nghiệp (03 bản);

- Nơi đăng ký: Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công thuộc Sở Laođộng – Thương binh và Xã hội Thành phố, số 159 Pasteur Quận 3, điện thoại: 8.222.409– 8.243.066.

Việcđăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp với Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp xây dựng hệ thốngthang lương, bảng lương theo phương pháp tại phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số13/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên, hoặc các phương pháp khác phù hợp với doanhnghiệp; kể cả đối với các doanh nghiệp vận dụng theo hệ thống thang lương, bảnglương do Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước.

Saukhi nhận được Công văn đăng ký và hệ thống thang lương, bảng lương của doanhnghiệp; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh xem xét, nếuthấy hợp lý sẽ ra Thông báo thực hiện.

Căncứ vào Thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh;doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo tinh thần của Thông báo và Thông tư số13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trongquá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp phản ánh về SởLao động – Thương binh và Xã hội Thành phố (Phòng Lao động – Tiền lương – Tiềncông) để nghiên cứu, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận:
- TTUBND. TP, VPUBND. TP (để báo cáo);
- TTTU, VPTU (để báo cáo);
- Bộ Lao động – TBXH (để báo cáo);
- Liên đoàn LĐTP, Quận, Huyện (để phối hợp);
- Các DN hoạt động theo Luật DN đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Phòng LĐ-TBXH Quận, Huyện (để phổ biến đến các doanh nghiệp trên địa bàn Q-H);
- Lưu VT, P. LĐ-TL-TC

GIÁM ĐỐC
Võ Thị Bạch Tuyết