BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1974 TCT/NV6
V/v thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hoa Viên
(Đ/c 63 Sinh Trung-Vạn Hạnh-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà)

Trả lời công văn số 05/VPCT ngày 2/4/2003 của Công ty TNHH Hoa Viên hỏi về việc thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5, mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại quy định:

“Nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng vốn ODA không hoàn lại cung cấp hàng hoá dịch vụ cho các đối tượng sử dụng vốn ODA không hoàn lại không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua trong nước có thuế GTGT”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty là nhà thầu chính xây dựng công trình sử dụng vốn ODA không hoàn lại, công ty phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua trong nước có thuế GTGT, do không phải tính thuế GTGT đầu ra nên giá trong hợp đồng nhận thầu phải là giá chưa có thuế GTGT.

Với nguyên tắc nêu trên, việc giải quyết các tranh chấp về thanh quyết toán công trình, đề nghị Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết.

Tổng cục thuế trả lời để công ty biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương