ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1975/UBND-VP
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/11/2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trìnhxây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư 09/2012/TT-BXD ) và theo đề nghị của SởXây dựng tại văn bản số 62/SXD-GĐ ngày 10/01/2013 về việc triển khai thực hiệnThông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng; UBND tỉnh chỉ đạonhư sau:

Yêu cầu người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầutư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng; các cơquan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình tổ chứctriển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD nêu trên, cụ thể như sau:

1. Các công trình xây dựng mới được đầu tư bằng nguồnvốn Nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa phải sử dụng100% vật liệu xây không nung kể từ ngày 15/01/2013. Các địa phương còn lại,phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung kể từ ngày 15/01/2013 đếnhết năm 2015 và sau năm 2015 phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung;

2. Các công trình xây dựng mới từ 9 tầng trở lên trênđịa bàn tỉnh không phân biệt nguồn vốn phải sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xâykhông nung kể từ ngày 15/01/2013 đến hết năm 2015 và sau năm 2015 phải sử dụngtối thiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tínhtheo thể tích khối xây);

3. Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi thẩm tra,thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm định hồ sơ đề nghị cấpphép xây dựng phải đảm bảo việc sử dụng vật liệu xây không nung theo đúng cácquy định hiện hành, coi đây là yêu cầu bắt buộc;

4. Đối với một số công trình có yêu cầu đặc thù khôngsử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền xem xét, chấp thuận theo quy định tại khoản 7, Điều 4 Thông tư số09/2012/TT-BXD ;

5. Các công trình đã được cấp phép xây dựng hoặc đượccấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trước ngày15/01/2013 thì thực hiện như giấy phép đã được cấp hoặc quyết định đã được phêduyệt. Khuyến khích chủ đầu tư thay đổi thiết kế để sử dụng vật liệu khôngnung;

6. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND cáchuyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳhoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định về việc sử dụng vật liệu xây khôngnung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo định kỳhàng năm, hoặc đột xuất tình hình thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Xây dựng;

7. Giao UBND các huyện, thành phố tổ chức thanh tra,kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định về việc sử dụng vậtliệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn, báo cáo định kỳhàng năm, hoặc đột xuất tình hình thực hiện về Sở Xây dựng để theo dõi, tổnghợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc,đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp,báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc phản ánh về Bộ Xây dựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- TTr HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, TH, X6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới