VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1975/VPCP-KTTH
V/v bổ sung mặt hàng bình ổn giá

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương,

Nhằmbảo đảm cho việc xác định và thực hiện bình ổn giá cả thị trường phù hợp vớitình hình và điều kiện của nước ta, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất, kinh doanh, nhất là các mặt hàng thuộc lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủysản (thức ăn gia súc, thức ăn cho cá, tôm, …) hiện đang gặp khó khăn do ảnhhưởng của khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới, Thủ tướng Chính phủ yêucầu:

BộTài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soátlại Danh mục các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá để trình Thủ tướngChính phủ bổ sung mặt hàng bình ổn giá năm 2009 trước ngày 15 tháng 4 năm 2009.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, XD, Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN, Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý;
Các Vụ: TH, KTBT, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng