TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Triển khai Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4130/BNG-LT của Bộ Ngoại giao về việc nêu tại trích yếu, theo đó, thực hiện nội dung quy định tại điểm a Khoản 2 và điểm a Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/11/2013, Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước / Sở Ngoại vụ địa phương nơi có trụ sở cơ quan Lãnh sự) sẽ cấp giấy giới thiệu cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đến các cơ quan hữu quan để làm các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy.
Vậy, Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục LTNN - BNG (địa chỉ: số 06 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội; để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh