Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1976 TCT/MT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2002
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI
NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO VÀ SỬA MẪU THỐNG KÊ THUẾ

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh,thành phố

trực thuộc Trung ương

Thực hiện nội dungĐăng ký thuế và kê khai nộp thuế thu nhập cao trong Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số78-NĐ/CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế đối vớingười có thu nhập cao, Tổng cục đã xây dựng bổ sung trong chương trình Đăng kýthuế và cấp mã số thuế của Cục thuế thêm chức năng nhập tờ khai Đăng ký thuế vàcấp mã số thuế cho cá nhân nộp thuế thu nhập cao, đồng thời sửa đổi mẫu tờ khaitính thuế trong chương trình Quản lý thuế.

Tổng cục hướng dẫn cácCục thuế thực hiện công việc Đăng ký thuế, cấp mã số thuế và tính thuế trên máytính như sau:

I. ĐĂNGKÝ THUẾ

1. Đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cao:

- Đối với cá nhân nộp thuế Thu nhập cao trực tiếp với cơquan Thuế: Cá nhân có trách nhiệm đến nhận tờ khai đăng ký thuế tại cơ quanThuế và kê khai chính xác, đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai Đăng ký thuế theomẫu số 05-ĐK-TCT (theo Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tàichính - tờ khai mầu trắng) để được cấp một mã số thuế và Thẻ mã số thuế cánhân.

- Đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khấu trừ qua cơquan chi trả thu nhập: Cơ quan chi trả thu nhập nhận tờ khai Đăng ký thuế mẫu05-ĐK-TCT từ cơ quan Thuế, phát cho mỗi cánhân nộp thuế 1 bản. Các cá nhân nộp thuế, có trách nhiệm kê khai chính xác,đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai Đăng ký thuế thuế để gửi cho đơn vị chi trả thu nhập kèm theo 01 bản photo chứngminh thư hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài). Cơ quan chi trả thu thập đầyđủ các tờ khai ĐKT của tất cả cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cao của đơnvị để nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

- Sau thời gian quy định về cấp mã số thuế (theo Thông tư 79/1998/TT-BTC ngày l2/6/1998 về mã số ĐTNT), cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuếcho mỗi cá nhân nộp thuế và in Thẻ mã số thuế cá nhân.

- Mỗi cá nhân chỉ phải đăng ký thuế để được cấp mã số thuếmột lần và được cấp một mã số thuế duy nhất. Trường hợp một cá nhân nộp thuếthu nhập qua nhiều tổ chức chi trả, cũng chỉ phải đăng ký thuế tại một đơn vịchi trả để được cấp mã số. Sau khi được cấp mã số thuế, cá nhân có trách nhiệmthông báo mã số của mình với các cơ quan chi trả khác.

- Cơ quan Thuế ghi nhận được tờ khai đăng ký thuế cá nhânphải tiến hành kiểm tra sơ bộ tờ khai (khai đủ chỉ tiêu chưa, so Tên với chứngminh thư,...).

- Phần "Xác nhận của cơ quan thuế" trên tờ khaiĐăng ký thuế ghi Mục lục Ngân sách nhà nước là: cấp 3, chương 157, loại 10khoản 05.

2. Đối với tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập nộp hộ thuế thunhập cho người lao động

- Tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập là đối tượng nộp thuế đãđược cấp mã số thuế theo qui định tại Thông tư 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 vềmã số ĐTNT thì sử dụng mã số thuế được cấp để kê khai, nộp hộ thuế thu nhập caocho các cá nhân lao động thuộc diện nộp thuế thu nhập cao thuộc đơn vị quản lý.

- Tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập không phải là đối tượngnộp thuế (như văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài; các đơn vị, tổ chứckhông có hoạt động sản xuất kinh doanh và chưa có mã số thuế), thì thực hiệnđăng ký thuế theo mẫu tờ khai 01-ĐK-TCT để được cấp một mã số thuế nộp hộ thuếthu nhập cho các cá nhân lao động thuộc diện nộp thuế thu nhập cao thuộc đơn vịquản lý.

II. KÊKHAI THUẾ

Cục thuế hướng dẫn đơn vị và cá nhân nộp thuế thu nhập caoghi mã số thuế trên tờ khai nộp thuế thu nhập:

- Cá nhân trực tiếp kê khai nộp thuế cho cơ quan thuế ghi mãsố thuế cá nhân của mình trên tờ khai nộp thuế.

- Tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập là đối tượng nộp thuếghi mã số thuế của đơn vị mình trên tờ khai nộp thuế.

- Tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập không phải là đối tượngnộp thuế ghi mã số thuế nộp hộ trên tờ khai nộp thuế.

- Tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập khi kê khai trên tờ khainộp thuế phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu. Phần chi tiết phải ghi tách riêng tổngsố thuế của người Việt Nam và người nước ngoài để cơ quan thuế theo dõi hạchtoán theo đúng Mục lục Ngân sách. Số thuế trên tờ khai phải khớp đúng giữa"Phần tổng hợp" với "Phần chi tiết".

Thao tác nhập và xử lý Đăng ký thuế, Tờ khai thuế nêu trongPhụ lục đính kèm công văn.

III. BÁOCÁO THỐNG KÊ THUẾ

Sửa đơn vị tiền "triệu đồng" trong các báo cáothống kê thuế đã được quy định tại Quyết định 255 TCT/QĐ/KH ngày 28/3/2001 củaTổng cục trưởng Tổng cục thuế thành đơn vị tiền là "nghìn đồng"; Sửađơn vị tính của Bia "triệu lít" thành đơn vị tính là "nghìnlít", đơn vị tính của Thuốc lá "triệu bao" thành đơn vị tính là"nghìn bao" trong Báo cáo thống kê thuế Tiêu thụ đặc biệt - TKT04.


PHỤ LỤCHƯỚNG DẪN NHẬP TỜ KHAL ĐĂNG KÝ THUẾ
VÀ TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP

1. Đối với tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập không phải làđối tượng nộp thuế

Tổ chức, cơ quan dùng Mẫu 01-ĐK-TCT để đăng ký thuế cho hoạtđộng nộp hộ thuế.

- Cán bộ làm công tác đăng ký thuế nhập tờ khai, chọn tệp"Đơn vị nộp hộ".

- Một số chỉ tiêu trong tờ khai được nhập vào máy như sau:

+ Quyết định thànhlập và giấy phép kinh doanh: Bỏ trống.

+ Loại hình doanhnghiệp: Chọn loại "Khác"

+ Mã và Tên doanhnghiệp chủ quản: Nhập vào máy, nếu có

+ Các loại thuế phải nộp: Tích chọn Thu nhập cá nhân

- Hệ thống máy tính của Cục thuế tự động sinh ra một mã số10 số. Dữ liệu này được truyền lên Tổng cục.

- Sau khi Tổng cục trả kết quả xác nhận cho Cục thuế, Cụcthuế in Thông báo mã số thuế nộp hộ.

- Mã số này chỉ sử dụng để ghi trên tờ khai và chứng từ nộpthuế của tổ chức, đơn vị nộp hộ thuế. Do vậy, dữ liệu về đơn vị nộp hộ chỉ đểtra cứu và kê khai thuế, nộp thuế, không được thống kê vào các báo cáo về sốlượng ĐTNT.

2. Đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cao

- Bộ phân Đăng ký thuế nhập tờ khai Mẫu 05-ĐK-TCT, chọn tệp"Cá nhân nộp thuế thu nhập cao".

- Bắt buộc nhập chỉ tiêu Chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) đểhệ thống máy tính kiểm tra tính duy nhất của mã số.

Hệ thống máy tính của Cục thuế tự động sinh ra một mã sốthuế cá nhân 10 số. Toàn bộ dữ liệu về cá nhân nộp thuế thu nhập cao đượctruyền lên Tổng cục.

- Tại Tổng cục, kiểm tra mã số Cục thuế truyền lên khôngtrùng với bất kỳ mã số nào; Số chứng minh thư cũng không trùng trong phạm vi dữliệu cả nước. Tổng cục xác nhận mã số hợp lệ, truyền trả lại cục thuế.

- Cục thuế nhận kết quả mã số hợp lệ trả về từ Tổng cục; inThẻ mã số thuế cá nhân (trong chương trình Đăng ký thuế, phiên bản 2.0 và 2.0.1chưa in được Thẻ mã số thuế cá nhân, do Tổng cục chưa thiết kế xong mẫu Thẻ).

3. Nhập tờ khai nộp thuế thu nhập thường xuyên của cá nhân(dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)

Cán bộ nhập tờ khai nộp thuế ghi mục, tiểu mục Thuế thu nhậpcá nhân của người Việt Nam hay người nước ngoài đúng với số thuế thu nhập phảinộp trên tờ khai "Phần chi tiết".