ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1978/VP-QHXDGT
V/v: thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BXD ngày 24/4/2013 của Bộ Xây dựng về Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Máy xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Quy hoạch Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin truyền thông, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây.

- Ngày 24/4/2013, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số05/2013/TT-BXD ngày 24/4/2013 về Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật nghề Quốc gia đốivới các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốtliệu); Vận hành Máy xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng. Thông tư có hiệu lựcsau 45 ngày kể từ ngày ký.

Về việc này, Uỷ ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Văn phòng UBND Thành phố Thông báo để các Sở, ngành và UBNDcác quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các đơn vị có liên quan biết triển khai thựchiện và tra cứu thông tin trên Website của Bộ Xây dựng: xaydung.gov.vn./.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Thịnh