VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------
V/v: bỏ quy định doanh nghiệp phải trích nộp 2% tổng quỹ lương cho Công đoàn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ nhận được Công văn số 23/2012/CV-VASEP của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và Công văn số 40/2012/HHDM của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về kiến nghị bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải trích nộp 2% tổng quỹ lương cho Công đoàn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (văn bản kiến nghị kèm theo).
Theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị nói trên đến Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xem xét xử lý và trả lời cho Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hiệp hội Chế biến Thủy sản Việt Nam;
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ (b/c), Vụ Pháp luật;
- Lưu: VT, KSTT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ