BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1979 TCT/CƠ Sở
V/v miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất mới thành lập

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 373 NV/CT ngày 16/4/2003 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc miễn, giảm thuế đối với cơ sở sản xuất mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I, Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “ Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhạp phải nộp trong thời gian 2 năm tiếp theo....” và tại điểm 4, Mục V, Phần B Thông tư nêu trên cũng quy định: “ Đối với các cơ sở kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế TNDN khác nhau thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng cho từng hoạt động. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất cao nhất của hoạt động sản xuất kinh doanh do cơ sở tiến hành trong năm”.

Căn cứ Hướng dẫn nêu trên thì đối với cơ sỏ kinh doanh mới thành lập có đăng ký cả hoạt động sản xuất và kinh doanh thì cơ sở chỉ được miễn thuế TNDN 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp cho 2 năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất của cơ sở kinh doanh. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập từ hoạt động sản xuất thì không được miễn, giảm thuế TNDN.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc