VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1979/VPCP-KTTH
V/v tham gia ý kiến về hợp tác giữa Hải phòng với Seattle quy hoạch phát triển du lịch tại Cát Bà

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi

- Bộ Quốc phòng
- Bộ Công An.

Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn số 1422/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 3 năm 2003 đề nghị các cơ quan có ý kiến về đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng xin được hợp tác với thành phố Seattle (Mỹ) xây dựng quy hoạch phát triển du lịch bền vững tại Cát Bà, nhưng đến nay Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được ý kiến của quý cơ quan về vấn đề trên.

Để Văn phòng Chính phủ có cơ sở tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. đề nghị Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an có ý kiến bằng văn bản sớm gửi về Văn phòng Chính phủ./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy