BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/BNN-QLCL
V/v tăng cường bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết và mùa lễ hội

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạchsố 21/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương vệsinh an toàn thựcphẩm về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thựcphẩm Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa Lễ hội Xuân năm 2015.

Nhằm tăng cườngcông tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tếtvà mùa Lễ hội Xuân năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các Chi cục, cấp huyện, cấp xã cử cánbộ bám sát cơ sở hướng dẫn nông dân thực hiện các quy trình; kỹ thuật sản xuấtbảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,thuốc thú y, chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

2. Chủ động, tíchcực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn (theo Chương trìnhphối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất,kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT,Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Công thương) để tuyêntruyền, vận động, giám sát người sản xuất, kinh doanh, rau, quả, thịt, thủy sảnkhông lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản trong sản xuất, kinhdoanh rau, quả; không sử dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất, kháng sinh, chấtkích thích sinh trưởng trong sản xuất, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, thủysản. Tuyên truyền vận động người tiêu dùng không ăn tiết canh, sử dụng các sản phẩm thực phẩmnông lâm thủy sản không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn.

3. Chủ động tổchức, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thành lập các đoàn thanh trachuyên ngành, đoàn kiểm tra liên ngành vềchất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, đặcbiệt là các loại thực phẩm có nguy cơ cao và tiêu dùng nhiều trong dịp Tết vàLễ hội Xuân năm 2015; trọng tâm thanh tra, kiểmtra là:

3.1. Đối với chuỗisản xuất, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật:

- Thanh tra, kiểmtra, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp sử dụng chất cấm, thuốc thú yngoài Danh mục được phép lưu hành hoặc lạm dụng thuốc thú y trong chăn nuôi giasúc, gia cầm;

- Kiểm soát giếtmổ; kiểm tra vệ sinh thú y, xử lý nghiêmtheo pháp luật các trường hợp giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y; vận chuyểnđộng vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, antoàn thực phẩm;

- Phối hợp các cơquan chức năng tăng cường kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y các chợ đầu mốinông sản thực phẩm phục vụ Tết.

3.2. Đối với chuỗi sảnxuất, kinh doanh thực vật và sản phẩm thực vật:

- Thanh tra, kiểmtra, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi lưu thông, mua bán thuốc bảo vệ thựcvật giả, hóa chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật ngoài Danh mục được phép lưuhành;

- Phối hợp với cáccơ quan chức năng tăng cường kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các chợđầu mối nông sản, cơ sở kinh doanh rau, quả phục vụ Tết.

3.3. Đối với chuỗisản xuất kinh doanh thủy sản và sản phẩm thủy sản:

- Thanh tra, kiểmtra, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi lưu thông, mua bán thuốc thú ythủy sản, thức ăn bổ sung, sản phẩm cải tạo, xử lý môi trường nuôi thủy sảnngoài danh mục được phép lưu hành; hành vi lưu thông, mua bán hóa chất, khángsinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản;

- Kiểm soát antoàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản ở các chợ đầu mối thủy sản, cơ sở kinh doanh thủy sản. Chú trọng kiểm tra việclạm dụng các chất bảo quản, chất hỗ trợ chế biến trái phép, ngoài danh mục(ure, hàn the,...).

4. Báo cáo kết quảtriển khai thực hiện về Bộ (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản) trước ngày 10 tháng 3 năm 2015 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ươngVSATTP theo quy định, đồng thời gửi file điện tử báo cáo qua địa chỉ email:[email protected] hoặc [email protected]/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Y tế, Công thương;
- Thanh tra Bộ NNPTNT;
- Lưu VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát