BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/BXD-KTXD
V/v: Nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kínhgửi: Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6942/BĐTB2 -TCKT-QLCL-XD ngày 25/12/2014 của Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khíThái Bình 2 về việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồngđã ký. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng xây dựngphải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng màcác bên đã ký kết.

1. Theo quy định tại Điểmb Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ vềhợp đồng trong hoạt động xây dựng: “ Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định vàđơn giá điều chỉnh: trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu íthơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký đều thanh toán khốilượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu”.

2. Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế,cung cấp thi công cọc 450x450 số 10/2014/HĐKT /PVC-LDNT ngày 06/3/2014 và Hợp đồnggiao nhận thầu thiết kế, cung cấp thi công cọc 450x450 số 54/2014/HĐKT /PVC-LDNTngày 27/10/2014 thuộc nội dung công việc của Hợp đồng Tổng thầu EPC dự án Nhàmáy nhiệt điện Thái Bình 2 số 9256/HD-DKVN ngày 11/10/2011 ký giữa Tập Đoàn Dầukhí Việt Nam với Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là hợp đồng theođơn giá cố định.

Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2nêu trên và quy định tại Điều 4 (nội dung khối lượng và phạm vi công việc) củahợp đồng số 10/2014/HĐKT /PVC- LDNT và Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế, cung cấpthi công cọc 450x450 số 54/2014/HĐKT/PVC-LDNT thì việc thanh toán khối lượngcông tác sản xuất và thi công cọc PHC 450x450 theo thực tế được nghiệm thu đểhoàn thành theo đúng thiết kế là phù hợp (theo điều khoản của hợp đồng chiềudài cọc là dự kiến).

3. Trường hợp cọc ép được thi côngtheo đúng thiết kế và đề cương hạ cọc nhưng cao độ mũi cọc khác với cao độ theobản vẽ thiết kế như nêu tại khoản 2.2 Mục 2 văn bản số 6942/BĐTB2 -TCKT-QLCL-XDngày 25/12/2014 thì giá trị thanh toán bao gồm:

a) Khối lượng thực tế được nghiệmthu nhân với đơn giá trong hợp đồng;

b) Các khoản chi phí được tínhkhác:

- Chi phí phần cọc bị cắt (bằngchiều dài cọc chế tạo theo thiết kế trừ đi chiều dài cọc thực tế được nghiệmthu).

- Chi phí cắt cọc.

Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khíThái Bình 2 căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầutư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (THa 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh