BỘ XÂY DỰNG

------------------------

Số: 198/BXD-KTXD

V/v: bù giá vật liệu xây dựng cho hợp đồng thi công xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Trường cao đẳng xây dựng số 1

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 138/TTr-CĐXD1 ngày 17/10/2011 của Trường cao đẳng xây dựng số 1 đề nghị phê duyệt bù giá vật liệu xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ký túc xá 9 tầng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng thi công xây dựng số 102/2010/HĐXD ký ngày 23/9/2010 giữa Trường cao đẳng xây dựng số 1 (chủ đầu tư) và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam là hợp đồng theo đơn giá và việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 7 – Thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng. Theo đó, để điều chỉnh giá hợp đồng này các bên phải căn cứ vào Điều 7 của hợp đồng này và các quy định của pháp luật có liên quan để điều chỉnh cho phù hợp. Khi điều chỉnh giá hợp đồng mà không vượt tổng mức đầu tư đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1033/QĐ-BXD ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà ký túc xá 9 tầng Trường cao đẳng xây dựng số 1, thì chủ đầu tư được phép điều chỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét quyết định. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường cao đẳng xây dựng số 1 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Đỗ Thái Lưu