TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 198/GSQL-GQ1
V/v thông quan hàng hóa phải kiểm dịch thực vật

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng

Trảlời công văn số 1450/HQHP-GSQL ngày 06/3/2013 của đơn vị về nội dung nêu tạitrích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì “các loại bao bì đónggói, vật liệu chèn lót, giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật” là đối tượngphải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu (không phân biệt vật thể có trong hợpđồng hay không có trong hợp đồng mua bán).

Việckhai báo và đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch là nghĩa vụ của chủ vật thểtheo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Đề nghị đơn vị chỉđạo các Chi cục Hải quan trực thuộc hướng dẫn cho doanh nghiệp biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải