ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/UBDT-CSDT
V/v hỗ trợ cho các đối tượng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Phúc đáp Công văn số 46/BDT-CSDT ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các đối tượng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg;Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Tại Tiết 2 Điểm b, Khoản 1, Điều 3 quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Những hộ có lao động, có nhu cầu vốn để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc cần vốn để làm các nghề khác, tăng thu nhập, thì được ngân sách Trung ương hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ và được vay vốn tín dụng tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ, thời gian vay 5 năm với mức lãi suất bằng 0,1%/tháng tương đương 1,2%/năm”. Như vậy, đối với địa phương không bố trí được quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất thì có thể hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy định nêu trên.

Đnghị Ban Dân tộc Quảng Trị nghiên cứu để thực hiện chính sách./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Đỗ Văn Chiến (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Cầm Văn Thanh