BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1980/BNV-TCPCP
V/v tạo cơ chế, chính sách để Liên hiệp hội TƯ và Liên hiệp tỉnh hoạt động có hiệu quả

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có côngvăn số 49/CV-LHH ngày 24 tháng 01 năm 2003 đề nghị hướng dẫn cơ chế, chính sáchđối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệphội Trung ương) và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương (sau đay gọi chung là tỉnh) để thực hiện Chỉ thị số 14/2000/CT-TTg ngày 01/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thựchiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệpcác hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

Sau khi xem xét, nghiên cứu và trao đổi thống nhất bằng vănbản với các Bộ, Ngành có liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính, Ban Khoa giáo Trung ương và Liên hiệp các hội khoa học kỹthuật Việt Nam. Bộ Nội vụ có ý kiến sau:

1/ Đối với Liên hiệp hội Trung ương:

- Ngoài số cán bộ, viên chức trong biên chế nhà nước đã đượcBan Tổ chức Cán bộ - Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) giao, nếu còn thiếu, Liênhiệp hội Trung ương thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộluật lao động.

- Cán bộ lãnh đạo các bộ phận giúp việc Hội đồng Trung ươngLiên hiệp hội, trong cơ cấu tổ chức được quy định tại Điều lệ của Liên hiệp hộiTrung ương, được vận dụng xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo có hệ số 0,7 đối vớiTrưởng bộ phận, 0,5 đối với Phó trưởng bộ phận so với lương tối thiểu.

Tiền lương và các chế độ chính sách khác của cán bộ hợp đồnglao động và phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng bộ phận và Phó trưởng bộ phậndo Liên hiệp hội Trung ương chi trả từ nguồn kinh phí của Liên hiệp hội Trungương.

2/ Đối với Liên hiệp hội tỉnh

- Liên hiệp hội tỉnh có cán bộ chuyên trách làm công tácthường trực, số lượng cán bộ ở từng tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ vào nhucầu, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội để hỗ trợ, trong tổng số biên chế đãđược giao. Nếu còn thiếu, Liên hiệp hội tỉnh thực hiện ký hợp đồng lao độngtheo quy định của Bộ luật Lao động

- Đối với những trường hợp cán bộ lãnh đạo Liên hiệp hộitỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký) đã hưởng chế độ hưu trí, nếu được bốtrí làm chuyên trách thì do Hội thỏa thuận và quyết định để chi trả mức phụ cấptối đa bằng 70% mức lương hưu hiện hưởng của cán bộ đó trong thời gian giữ chứcvụ chuyên trách của Liên hiệp hội tỉnh.

Tiền lương và các chế độ chính sách khác của cán bộ hợp đồnglao động và phụ cấp của cán bộ lãnh đạo chuyên trách đã hưởng chế độ hưu trí doLiên hiệp hội tỉnh chi trả từ nguồn kinh phí của Liên hiệp hội tỉnh.

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo chuyên trách của Liên hiệp hộitỉnh được vận dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư 199/TCCP ngày 06/5/1994của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về phụ cấp chức vụ lãnhđạo chuyên trách của Hội.

Để Liên hiệp hội trung ương và Liên hiệp hội tỉnh đóng góptích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thực hiện Chỉ thịsố 14/2000/CT-TTg ngày 01/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khaithực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liênhiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ngành cóliên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất và tàichính tạo điều kiện cho Liên hiệp hội Trung ương và Liên hiệp hội tỉnh hoạtđộng có hiệu quả./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ,
- Ban Tổ chức TW,
- Ban Khoa giáo TW,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam,
- Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh,
- Lưu VT-TCPCP.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Đặng Quốc Tiến