BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1980/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty TNHH Âu Lạc
3f2 Thái Hà - Đống Đa – Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 07/CV-AL2006 ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Công ty TNHH Âu Lạc về việc thời gian ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo dữ liệu trên mạng rủi ro của Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Âu Lạc không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế do đã từng bị nợ thuế cưỡng chế trên mạng KTT559 tờ khai 4389/NKD ngày 1/6/2005 do chậm nộp tiền thuế. Sau khi xem xét các chứng từ xuất trình, Tổng cục Hải quan nhận thấy Công ty TNHH Âu Lạc không thuộc diện nợ thuế quá hạn 90 ngày theo quy định và đáp ứng đủ tiêu chỉ về nợ thuế để được hưởng thời gian ân hạn.

Như vậy, Công ty TNHH Âu Lạc được hưởng thời gian ân hạn thuế theo quy định với điều kiện ngoài số nợ thuế, phạt của tờ khai nêu trên, nếu không có nợ quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng được các tiêu chỉ quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Âu Lạc biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An