VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1980/VPCP-QHQT
V/v thi hành Hiệp định miễn thị thực Việt Nam - Malaysia

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 925-BC/NG-LS, ngày 17 tháng 4 năm 2003) về việc Malaysia tạm đình chỉ thi hành Hiệp định về miễn thị thực giữa hai nước, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý tiếp tục thực hiện việc miễn thị thực cho công dân Malaysia nhập cảnh Việt Nam theo qui định tại Hiệp định về miễn thị thực giữa Việt Nam và Malaysia năm 2001. Bộ Ngoại giao kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những diễn biến tiếp theo.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao