BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1981/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: Thay đổi thời gian tập huấn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của CNTT cho giáo viên THPT và bổ túc THPT 2010

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2010

Kínhgửi: Các Sở giáo dục và Đào tạo

Ngày 05/4/2010 Bộ giáo dục vàĐào tạo đã có công văn số 1731/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các Sở giáo dục và Đào tạo vềviệc triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạyvà kiểm tra đánh giá có sự hỗ trợ của CNTT cho giáo viên THPT và bổ túc THPTnăm 2010.

Bộ giáo dục và Đào tạo xin thôngbáo thay đổi thời gian tổ chức các lớp tập huấn cụ thể như sau: các lớp tậphuấn sẽ không tổ chức trong tháng 4/2010 mà sẽ được tổ chức vào tháng 7/2010.Thời gian và địa điểm cụ thể, Bộ giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn gửi các Sởgiáo dục và Đào tạo thông báo sau.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Vụ GDTrH (để phối hợp)
- Dự án PTGVTHPT&TCCC;
- Lưu: VT, Cục NG&CBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NG&CBQLCSGD
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Thập