TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1981/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Grundfos (Việt Nam)
Địa chỉ: 1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, P.7, Q. Tân Bình
MST: 306557849

Trả lời văn thư ngày 14/03/2012 củaCông ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1.1 Khoản 1 Mục I Phần A;Khoản 1 Mục II Phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về Thuế TNCN:

“Cá nhân cư trú là người đáp ứng mộttrong các điều kiện sau:

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trởlên tính trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên cómặt tại Việt Nam, trong đó, ngày đến được tính là một ngày và ngày đi cũng đượctính là một ngày. Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực của cơquan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân đókhi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng mộtngày thì được tính chung là một ngày cư trú”.

“Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiềnlương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuếtừ tiền lương, tiền công (x) với thuế suất 20%.”

Trường hợp Công ty có nhân viên ngườinước ngoài làm việc tại Công ty từ năm 2010 và 2011, từ tháng 05/2012 rời ViệtNam, trong năm tính thuế 2012 cư trú tại Việt Nam dưới 183 ngày thì được xácđịnh là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, thuế TNCN phải nộp của cá nhân nàyđược xác định theo quy định tại Khoản 1 Mục II Phần C Thông tư 84/2008/TT-BTC nêu trên. Từ tháng 05/2012 cá nhân trên rời Việt Nam thì không phải làm thủ tụcQuyết toán thuế TNCN, nếu cá nhân cần xác nhận nghĩa vụ thuế thì thực hiện nộphồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn tại Điều 37 Chương V Thông tư số 28/2011/TT-BTC .

Trường hợp từ tháng 1 đến tháng 2/2012Công ty kê khai khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối vớicác cá nhân này thì trước khi người nước ngoài rời Việt Nam Công ty điều chỉnhkhấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20%.

Cục thuế TP thông báo để Công ty biếtvà thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga