BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1981/TCHQ-TXNK
V/v chuyển công văn

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 799/CV ngày 27/4/2011 của Công ty Hợp tác kinh tế đề nghị xóa nợ thuếcủa công ty Lam Hồng (là DNNN sát nhập vào DNNN khác); Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại điều 10 Thôngtư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính về thẩm quyền và trình tựgiải quyết thì: trường hợp xóa nợ thuế đối với Doanh nghiệp nhà nước sát nhậpvào Doanh nghiệp nhà nước khác của Công ty Lam Hồng thuộc thẩm quyền của Tổngcục Thuế. Tổng cục Hải quan chuyển công văn trên (kèm hồ sơ) để Tổng cục Thuếxem xét, giải quyết theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Hợp tác kinh tế, (187 Ng Du, Tp. Vinh, Nghệ An);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng