BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1981 TCT/NV6
V/v thuế môn bài đối với văn phòng Luật sư

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng Luật sư Tràng An
(Số 89 Nguyễn Khuyến quận Đống Đa, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 03/CV-VPLS ngày 15/5/2003 của Văn phòng Luật sư Tràng An về việc Thuế Môn bài đối với Văn phòng Luật sư; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng cho năm 2003 và Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC áp dụng cho các Doanh nghiệp thành lập từ 1/4/2003 thì: Thuế Môn bài có 2 biểu, 1 biểu áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, 1 biểu áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể. Đối với văn phòng Luật sư do các quy định về thành lập và hoạt động của văn phòng Luật sư được thực hiện theo quy định của Bộ Tư pháp, không phải thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Do đó, để phù hợp với trường hợp cụ thể, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

- Đối với Văn phòng Luật sư do một cá nhân thành lập thì thu thuế Môn bài theo biểu áp dụng đối với hộ cá thể quy định tại điểm 2 mục 1 Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài.

- Đối với Văn phòng Luật sư do một nhóm cá nhân cùng thành lập, nếu thành lập trước ngày 1/4/2003 thu thuế Môn bài theo quy định tại điểm 1 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính theo mức 1.000.000 đồng/năm, nếu thành lập sau ngày 1/4/2003 thu thuế Môn bài theo quy định tại điềm 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính, theo quy định thì các tổ chức kinh tế không có giấy đăng ký kinh doanh như Văn phòng Luật sư thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Luật sư biết và để nghị Văn phòng liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương