TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Dệt Đông Minh Việt Nam
Đ/chỉ: Đường 18 KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0302677486

Trả lời văn thư số 04/CV-TMV ngày 21/12/2011của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 46 Chương IV Nghịđịnh số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

“Thuế thu nhập doanh nghiệp trongcác trường hợp khuyến khích đầu tư:

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệpuu đãi được áp dụng như sau:

2. 15% đối với dự án có một trongcác tiêu chuẩn sau:

a) Thuộc danh mục dự án khuyến khíchđầu tư;

b) Đầu tư vào địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội khó khăn;

c) Doanh nghiệp dịch vụ trong Khuchế xuất;

d) Doanh nghiệp khu công nghiệp xuấtkhẩu trên 50% sản phẩm;

đ) Chuyển giao không bồi hoàn tàisản cho Nhà nước Việt Nam sau khi kết thúc thời hạn hoạt động.”

- Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Nghị địnhsố 27/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoàitại Việt Nam:

“Điều 46 được sửa đổi, bổ sung nhưsau:

- Điểm d khoản 2 được sửa đổi, bổsung như sau:

“d) Doanh nghiệp sản xuất trong Khucông nghiệp”.

…”

- Căn cứ điểm 9 phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:“Bãi bỏ các nộidung hướng dẫn về ưu đãi thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụngnguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiệnvề xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính vàcác ngành ban hành kể từ ký tính thuế 2007.

Cơ sở kinh doanh hoạt động tronglĩnh vực dệt may nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp(ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu) thì tiếp tục hưởngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện cơ sở kinh doanhđáp ứng cho thời gian ưu đãi còn lại”.

- Căn cứ điểm 1 công văn số 2348/BTC-TCT ngày 3/3/2009 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế TNDN:“Đối vớicác doanh nghiệp bị chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điềukiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dođáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ; điểm 9 phần H Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính thì:

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnhvực dệt may, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi do sử dụng nguyên liệu trong nước nếuđáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế thu nhập doanh nghiệp (ngoài điều kiệnưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trongnước) như: sản xuất trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất; thực hiện tại địa bàncó điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục địa bànưu đãi đầu tư; sử dụng nhiều lao động ... thì tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanh nghiệp đã đáp ứng cho thờigian ưu đãi còn lại. Doanh nghiệp được phép lựa chọn phương án để tiếp tục đượcưu đãi thuế và thông báo với cơ quan thuế theo một trong hai phương án sau:

Phương án 1: Được tiếp tục hưởngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanh nghiệp đáp ứng(ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyênliệu trong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm được cấpGiấy phép thành lập.

Phương án 2: Được tiếp tục hưởngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanh nghiệp đáp ứng(ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyênliệu trong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnhdo cam kết WHO (ngày 11/1/2007).

Việc áp dụng ưu đãi về thuế thu nhậpdoanh nghiệp cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệpđang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi,đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại điểm 5, điểm 6Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ”.

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp 100%vốn nước ngoài được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 180/GP-KCX-HCM do Banquản lý các KCX TPHCM cấp ngày 11/7/2002, hoạt động sản xuất tại Khu chế xuấtTân Thuận với ngành nghề: sản xuất, gia công và xuất khẩu các loại hàng maymặc; toàn bộ sản phẩm xuất khẩu; thuế TNDN hàng năm bằng 10%; được miễn thuế 4năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 nămtiếp theo. Theo Công ty trình bày, năm 2005 là năm đầu tiên có thu nhập chịuthuế, nếu Công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN thì Công tyđược hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN quy định tại Giấy phép đầu tư.

Từ năm 2007, chấm dứt ưu đãi thuế TNDNdo đáp ứng điều kiện về xuất khẩu (về thuế suất, thời gian miễn, giảm), Công tycăn cứ hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 2348/BTC-TCT nêu trên và điều kiện ưuđãi thực tế đáp ứng để xác định mức thuế suất thuế TNDN được áp dụng. Cụ thể:

- Nếu Công ty chọn phương án 1, hưởngưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo các quy định về thuế TNDN tại thờiđiểm được cấp Giấy phép đầu tư (văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm cấpgiấy phép đầu tư (văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm cấp giấy phép năm2002 là Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ) thì Công ty là doanh nghiệp sản xuất trongkhu công nghiệp, được áp dụng mức thuế suất 15% cho thời gian hoạt động củadoanh nghiệp.

- Nếu Công ty chọn phương án 2, hưởngưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo các quy định về thuế TNDN tại thờiđiểm điều chỉnh do cam kết WTO (Thông tư số 134/2007/TT-BTC ) thì Công ty ápdụng mức thuế suất 15% trong thời gian 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt độngkinh doanh.

Cục thuế Thành phố thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga