BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982 TCT/NV5
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2001

Kính gửi:

- Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng,
- Cục thuế Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được thư đề ngày 23/4/2001 củaBan quản lý các khu chế xuất và khu công nghệ Hải Phòng và công văn số 175/CV-CTngày 4/5/2001 của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về vấn đề quyết toán thuế năm1999 và năm 2000 của Công ty TNHH Nomtec. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về vấn đề bảo hiểm nhân sự, bảo hiểm y tế:

Căn cứ theo quy định tại điểm 3b, mục I, Phần thứhai, Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 của Bộ Tài chính, trường hợp Côngty Nomtec chi trả các khoản bảo hiểm y tế hoặc các khoản bảo hiểm có tính chấttương tự bảo hiểm y tế cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam thì khoản bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế nộp tại nước ngoài này được tính vào chi phí hợp lý,hợp lệ khi xác định lợi tức chịu thuế nếu Công ty TNHH Nomtec xuất trình đượcđầy đủ các chứng từ sau:

- Hợp đồng lao động, trong đó có ghi rõ ngoài khoảntiền lương, người sử dụng lao động phải nộp bảo hiểm y tế hoặc khoản tiền bảohiểm có tính chất tương tự theo quy định của nước mà người lao động cư trú;

- Quy định khoản nộp bảo hiểm có tính chất bắt buộcđối với người sử dụng lao động của nước mà người lao động cư trú;

- Chứng từ nộp bảo hiểm y tế cho người lao động.

2. Về thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân NhậtBản làm việc tại Nomtec:

Theo quy định tại Thông tư số 39 TC/TCT ngày 26/6/1997của Bộ Tài chính, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có trách nhiệm kêkhai đầy đủ thu nhập phát sinh tại Việt Nam và ngoài Việt Nam và cung cấp chocơ quan thuế đầy đủ các chứng từ chứng minh các khoản thu nhập đó.

Theo báo cáo của Cục thuế Thành phố Hải Phòng thìviệc xác nhận của Tập đoàn Tetsugen Corp (Nhật Bản) chưa chính xác, các cá nhânkhông cung cấp cho cơ quan thuế Hợp đồng lao động. Để có cơ sở xác định đúngthu nhập chịu thuế, đề nghị Cục thuế Hải Phòng hướng dẫn Công ty làm rõ vấn đềnày và cung cấp đầy đủ các chứng từ làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế củacác cá nhân.

3. Về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xử lýnước thải và dịch vụ công ích khác:

Theo quy định tại điểm 14, mục II, Phần A, Thôngtư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và tại điểm 14, mục II, Phần A, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì dịch vụ phục vụ công cộngvề vệ sinh thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, côngviên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng, dịch vụ tang lễ; hàng hóa vàdịch vụ công ích khác không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Dịch vụ phục vụcông cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố bao gồm các hoạt động thu, dọn, vậnchuyển, xử lý rác và chất phế thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nước thải, úngngập đường phố và khu dân cư.

Trường hợp Công ty TNHH Nomtec cung cấp các dịchvụ quản lý đối với các tiện ích chung cho Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng theoHợp đồng ký ngày 15/11/1996 thì đối với những dịch vụ công cộng và vệ sinh thoátnước đường phố như nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Các dịch vụquản lý, sửa chữa, giám sát các khu nhà, công trình và tiện ích chung thuộc đốitượng chịu thuế GTGT. Công ty phải tách riêng giá trị dịch vụ không thuộc đốitượng chịu thuế và giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế để kê khai nộpthuế GTGT. Trường hợp Công ty không tách riêng được giá trị dịch vụ không thuộcđối tượng chịu thuế thì Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT trên tổng giá trịdịch vụ do Công ty cung cấp.

4. Về việc thực hiện quyết toán thuế năm 2000:

Để Công ty TNHH Nomtec có thể hoàn tất các thủ tụcgiải thể doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đề nghịCục thuế Thành phố Hải Phòng triển khai ngay việc quyết toán thuế năm 2000 choCông ty TNHH Nomtec.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc