VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/VPCP-NN V/v xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1144/BTNMT-TCMT ngày 12 tháng 3 năm 2021 về việc xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp nghiên cứu nội dung báo cáo, giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1144/BTNMT-TCMT nêu trên, tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2021 để xem xét ban hành Nghị định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- TTg, các PTTg;- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục