BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1984/BGTVT-KCHT
V/v: Cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II tại Km 2 + 460 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị tại công văn số 50/BM -HCQT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bệnh viện Bạch Mai trực thuộc Bộ Y tế về việc đề nghị cho cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II phòng vệ bằng giàn chắn tại Km 2 + 460 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh; tờ trìnhsố 41/TTr – ĐSHH ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Công ty quản lý đường sắt Hà Hảivà công văn số 503/ĐS – CSHT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Đường sắt Việt Nam.Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do dự án: Cải tạo cổng, tườngrào, nhà thường trực – Bệnh viện Bạch Mai có phần đường ngang giao cắt giữa đườngvào Bệnh viện Bạch Mai với đường sắt tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh tạiKm 2 + 460 (lý trình đường sắt). Đây là nơi có mật độ tàu xe và người qua lạilớn, vì vậy trong giai đoạn trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông khi chưacó điều kiện xây dựng giao cắt khác mức tại vị trí đường ngang này, Bộ Giaothông vận tải đồng ý cho phép cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II phòng vệbằng giàn chắn tại Km 2 + 460 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minhvới các nội dung và yếu tố kỹ thuật chủ yếu sau đây:

a. Đường ngang cấp II có người gácphòng vệ bằng giàn chắn;

b. Giữ nguyên các yếu tố về vị trí,bình diện, trắc dọc, tầm nhìn của đường ngang như hiện tại;

c. Mặt đường: đường bộ mặt bê tôngnhựa được mở rộng từ 14m thành 19m bao gồm: mặt rộng 18m; vỉa hè: 02bên X 0,5m;

d. Kết cấu đường ngang: ray chínhP43 L = 25m trên tà vẹt bê tông dự ứng lực kiểu “ TN1” (khoảng cách 50cm/tàvẹt). Trong lòng đường sắt và 02 bên mép ray ngoài cùng trở ra lớn hơn hoặcbằng 1m lát tấm đan BTCT có liên kết vững chắc đảm bảo ổn định.

e. Cải tạo lại giàn chắn đóng kíntheo quy định;

f. Di chuyển, cải tạo hệ thống thôngtin, tín hiệu đường ngang cho phù hợp với mặt bằng đường ngang mới.

g. Bố trí biển báo, sơn kẻ, vạchdừng xe, biển hạn chế tốc độ 5 km/h, làm gờ giảm tốc độ, lắp hàng rào cố định,cọc tiêu theo đúng quy định Điều lệ Đường ngang và Điều lệ báo hiệu đường bộ.

2. Giao Đường sắt Việt Nam xem xéthồ sơ đề nghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tốkhông bảo đảm theo quy định của Điều lệ đường ngang và ra quyết định cho phép cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II phòng vệ bằng giàn chắn tại Km 2 + 460tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng cải tạo mở rộng đường ngang, giải phóng mặt bằng (nếu có), quản lý, bảotrì đường ngang và tổ chức phòng vệ đường ngang do Bệnh viện Bạch Mai chi trả.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện việc cải tạo, mở rộng đường ngang nói trên để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Hồ Nghĩa Dũng (báo cáo);
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Bệnh viện Bạch Mai;
- Công ty QLĐS Hà Hải;
- Công ty TTTH Đường sắt Hà Nội;
- Lưu: VT, KCHTGT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng