BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1984/TCHQ-KTTT
V/v: Cung cấp dữ liệu giá xe ô tô

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số: 1255/CHQ-KTSTQ ngày 17/4/2006, công văn số: 922/CHQ-KTSTQ ngày 22/3/2006 của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xin dữ liệu giá xe khách 46 chỗ ngồi, hiệu Hyundai Aero Space LD do Hàn Quốc sản xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu xin cung cấp hiện đã có tại dữ liệu GTT22 của Tổng cục. Yêu cầu kiểm tra lại dữ liệu tại Cục và các Chi cục tại Hải quan tỉnh lý do tại sao không có các dữ liệu đó.

Tổng cục Hải quan cung cấp một số tờ khai tại dữ liệu để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu tham khảo:

- Tờ khai số: 1511/NKD (nhập kinh doanh) ngày 19/8/2005 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực III, mặt hàng: Xe ô tô khách 46 chỗ ngồi, Hyundai Aero Space LD, sx 2005 – Giá khai báo: 32.500 USD/chiếc – Giá điều chỉnh sau tham vấn theo phương pháp 6 là: 51.000 USD/chiếc.

- Tờ khai số: 83/NDT (nhập đầu tư nộp thuế) ngày 30/9/2005 tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng khu vực I, mặt hàng: Ô tô khách Hyundai Aero Town 38 chỗ mới, sản xuất 2005 – Giá khai bao: 46.200 USD/chiếc – Giá chấp nhận theo phương pháp 1 là: 46.000 USD/chiếc.

- Tờ khai số: 129/NKD (nhập kinh doanh) ngày 15/02/2006 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực III, mặt hàng: Xe ô tô khách mới 46 chỗ ngồi hiệu Hyundai Aero Space LD, sản xuất 2006 – Giá khai báo: 50.000 USD/chiếc – Giá chấp nhận: 50.000 USD/ chiếc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu biết và căn cứ các quy định hiện hành để đấu tranh với doanh nghiệp đúng giá cả thực tế hàng hóa.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An