BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1985/TCHQ-GSQL
V/v hàng gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty CP phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ VN.
(Đ/c: Số 05, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2/KD/DEVYT ngày 24/3/2010 của Công ty CPphát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và công văn số 492/HQQN-NV ngày07/04/2010 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị giải quyết thủ tục vậnchuyển trực tiếp hàng hoá đã ký hợp đồng thuê kho ngoài quan từ cửa khẩu nhậpra cửa khẩu xuất ngay tại cơ quan Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan; Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chínhphủ và Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thìhàng hoá làm thủ tục hải quan theo loại hình kho ngoại quan phải làm thủ tụcnhập kho và xuất kho không được vận chuyển trực tiếp từ cửa khẩu nhập ra cửakhẩu xuất mà không đưa vào kho ngoại quan.

Trường hợp hàng hóa không thể làm thủ tục theo loại hìnhtrên, đề nghị Công ty CP phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam liênhệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu, nhậpkhẩu hàng hóa để được hướng dẫn mở tờ khai theo loại hình phù hợp./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường