ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19850/SLĐTBXH-LĐ
Về triển khai Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao;
- Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 củaChính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ởdoanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cáccơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);

Nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hộitriển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp đóngtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Về mức lương tối thiểu vùng:

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng kể từ ngày 01tháng 01 năm 2015 như sau:

- Mức 3.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanhnghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, BìnhChánh, Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

- Mức 2.750.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanhnghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp trên địa bàn nào thì thực hiện mứclương tối thiểu vùng trên địa bàn đó. Đối với doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánhhoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị,chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy địnhđối với địa bàn đó.

II. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01 tháng 01 năm2015:

1. Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại Mục Inêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏathuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trongđiều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trongtháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người laođộng chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối vớingười lao động đã qua học nghề. Người lao động đã qua học nghề bao gồm cáctrường hợp sau:

- Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề,bằng trung học nghề theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệthống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

- Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghềtheo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998, Luật Giáo dục năm 2005 và chứng chỉkỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Luật Việc làm;

- Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trìnhdạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề,bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợpđồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

- Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề củacơ sở đào tạo nước ngoài;

- Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặctự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phảiqua đào tạo nghề.

2.Căncứ vào mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và các nội dung thỏathuận trong hợp đồng lao động với người lao động, thỏa ước lao động tập thểhoặc quy chế của doanh nghiệp, doanh nghiệp phối hợp với Ban Chấp hành côngđoàn cơ sở và người lao động để thỏa thuận, xác định việc điều chỉnh các mứctiền lương trong thang lương, bảng lương, bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thanglương, bảng lương theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Laođộng về tiền lương.

Trên cơ sở thang lương, bảng lương đã được điềuchỉnh theo mức lương tối thiểu vùng nêu trên, doanh nghiệp và người lao độngthỏa thuận điều chỉnh mức lương ghi trên hợp đồng lao động và mức lương trả chongười lao động cho phù hợp, bảo đảm các quy định pháp luật lao động và tươngquan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo và lao động đã qua đàotạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyểndụng và lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

3. Khithực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Mục I nêu trên, doanh nghiệp không đượcxóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêmgiờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc,độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danhnghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định pháp luật laođộng. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quyđịnh thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ướclao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

III. Triển khai thực hiện:

1. Đốivới các doanh nghiệp trên địa bàn:

- Doanh nghiệp xây dựng phương án triển khai ápdụng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và sớm công bố công khaikết quả cho người lao động biết. Quá trình thực hiện, doanh nghiệp cần tổ chứctrao đổi, thỏa thuận với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và người lao động cácmức điều chỉnh cụ thể.

- Doanhnghiệp có trách nhiệm rà soát tất cả các hợp đồng lao động, thang lương, bảnglương, phụ cấp lương, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chếthưởng và các quy chế khác của doanh nghiệp đang áp dụng. Trường hợp có nộidung chưa phù hợp quy định pháp luật lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm điềuchỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp quy định hiện hành. Thang lương, bảng lương,định mức lao động sau khi điều chỉnh phải gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện nơiđặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

2. Đốivới Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao,Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội):

- Tăng cường tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hỗtrợ và hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý hiểu rõ và thực hiệnđúng các quy định pháp luật lao động về mức lương tối thiểu vùng. Tiếp nhậnthang lương, bảng lương, định mức lao động do doanh nghiệp gửi để rà soát, kiểmtra. Trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định thì phải có văn bản yêucầu doanh nghiệp sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định của pháp luậtlao động.

- Tăng cường theo dõi, giám sát các doanh nghiệptrong tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động về tiền lương tối thiểuvùng, bảo đảm các doanh nghiệp thực hiện việc trả lương và các chế độ khác đốivới người lao động theo quy định Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11năm 2014 của Chính phủ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cáccơ quan, doanh nghiệp nhanh chóng triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùngtheo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ. Quátrình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp phảnánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Tiềnlương - Tiền công) số 159 Pasteur, quận 3, điện thoại số 38.295.900 đểcùng phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB &XH (để báo cáo);
- PCT UBND TP Lê Mạnh Hà (để báo cáo);
- VP UBND TP (để báo cáo) ;
- Liên đoàn lao động TP;
- Ban quản lý các KCX-KCN TP;
- Bảo hiểm xã hội TP;
- Phòng TM&CN Việt Nam (Chi nhánh TP.HCM);
- Phòng LĐTBXH quận, huyện (để triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn);
- Giám đốc Sở Trần Trung Dũng (để báo cáo);
- Thanh tra Sở LĐTBXH (để biết);
- Lưu: VP Sở, Phòng LĐTLTC (Cg).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCHuỳnh Thanh Khiết