BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1987/BXD-QLN
V/v giải đáp vướng mắc của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về nhà ở thu nhập thấp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Phúc đáp công văn số 3576/NHPT-TĐ ngày 09/9/2010 của Ngânhàng Phát triển Việt Nam về một số vướng mắc khi thẩm định các dự án nhà ở chongười có thu nhập thấp tại đô thị để thực hiện việc cho vay đối với các chủ đầutư (theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chínhphủ và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chínhphủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tạicác khu công nghiệp thuê và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị); về vấnđề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về xác định giá bán nhà ở thunhập thấp:

Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng thì công thức xác định giá bánnhà ở thu nhập thấp là:

Gb

=

Tđ + L + Bt

x

K

S

Trong đó:

- Tđ: làtổng chi phí đầu tư xây dựng của dự án tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thácsử dụng (theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền thẩm định vàcó văn bản chấp thuận).

Theo công thức trên thì giábán 01 m2 sàn căn hộ phụ thuộc rất nhiều vào Tđ đúng như ý kiến đã nêu của Ngânhàng Phát triển Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định thì tổng chi phí đầu tư xâydựng chỉ tính cho bản thân công trình (hạng mục công trình) nhà ở công nhân,nhà ở thu nhập thấp, không bao gồm các chi phí đầu tư các công trình dịch vụthương mại, hạ tầng xã hội mà chỉ cho phép dành một phần diện tích sàn để bốtrí cho việc khai thác dịch vụ nhằm bù đắp cho chi phí quản lý vận hành khu nhàở đó. Nếu chủ đầu tư xây dựng công trình (hoặc hạng mục công trình) độc lập đểkinh doanh dịch vụ thì sẽ phải nộp tiền sử dụng đất và các loại thuế theo quyđịnh của pháp luật và sẽ không được vay ưu đãi đối với phần công trình này.Trường hợp 01 dự án khu nhà ở có nhiều công trình (trong đó có công trình nhà ởcông nhân, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở thương mại và các công trình dịch vụ) thìchi phí Tđ chỉ tính cho phần đầu tư cho công trìnhnhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp (bao gồm cả phần bồi thường giải phóng mặtbằng và công trình hạ tầng kỹ thuật - nếu có) không được tính chi phí cho phầnđầu tư các công trình hạ tầng xã hội và các công trình dịch vụ thương mại khác trongdự án đó.

2. Về xác định giá tạm tính trongcông tác thẩm định:

Để thuận tiện cho Chủđầu tư xác định được giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấptại khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp, ngày 01/9/2010 Bộ Xây dựngđã ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BXD quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiệnmột số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Tại Thông tư số 16/2010/TT-BXDBộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung khoản1 vàkhoản 2 Điều 10 của Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ởsinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở chongười có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phầnkinh tế tham gia đầu tư. Theo đó, Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh nơi códự án chỉ thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua do Chủ đầu tư trìnhmà không thực hiện việc phê duyệt giá (chỉ ra văn bản chấp thuận). Việc thẩm định giá phải được thực hiện trong thờihạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị thẩm định giá bán, giá chothuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư; trường hợp quá 30 ngày mà UBNDcấp tỉnh không có văn bản thẩm định thì chủ đầu tư được quyền ban hành giá bán,giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do mình đầu tư xây dựng theo phươngpháp xác định giá do Bộ Xây dựng hướng dẫn. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi cho UBNDcấp tỉnh 01 bảng giá do mình ban hành.

Vì vậy, việc Chủ đầu tư ký hợp đồngmua bán nhà ở thu nhập thấp sau khi đã xây dựng xong phần móng công trình thìgiá bán là giá chính thức, không phải là giá tạm tính và sẽ không phát sinh cáctrường hợp vướng mắc như công văn của Quý Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã nêu.

Trên đây là một số ý kiến của BộXây dựng về những vướng mắc của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đề nghị Ngânhàng Phát triển Việt Nam nghiên cứu, hướng dẫn và đẩy mạnh việc cho cácnhà đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp được vay ưu đãi nhằm giải quyết nhà ởcho người có thu nhập thấp tại đô thị, góp phần giảm giá bán cho các đốitượng có thu nhập thấp theo mục tiêu tại Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chínhphủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- VP BCĐTW về CSNO&TTBĐS;
- Lưu: VP, QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam