BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1987/TCT-CS
V/v xử phạt chậm nộp lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn số 210002/CT-THNVDT ngày 28/04/2010 của Cụcthuế tỉnh Kon Tum về việc phạt chậm kê khai lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 5 Mục II Phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật vềlệ phí trước bạ quy định:

"5. Đối với tài sản mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu,sử dụng trước ngày Nghị định số 176/1999/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thihành (01/01/2000) mà người đang sở hữu, sử dụng hợp pháp chưa nộp lệ phí trướcbạ thì phải nộp lệ phí trước bạ và chỉ phải nộp một lần theo quy định tại Nghịđịnh số 176/1999/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này (không phảinộp thay hoặc bị xử phạt đối với trường hợp tài sản đã chuyển dịch nhiều lầntrước ngày 01/01/2000).

Trường hợp tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạchuyển dịch từ ngày Nghị định số 176/1999/NĐ-CP có hiệu lực thi hành(01/01/2000) thì mỗi lần chuyển dịch phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ riêngcho từng lần chuyển dịch (trừ trường hợp quy định tại khoản 14, mục III phần IThông tư này). Trường hợp người giao tài sản chưa nộp lệ phí trước bạ thì ngườinhận tài sản phải nộp lệ phí trước bạ thay cho người giao tài sản theo quy địnhcủa pháp luật."

Tại mục I Phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 1410612007củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định:

"I. Việc xử phạt vi phạm chế độ cung cấp thông tin, viphạm về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính thuế, vi phạm chậm nộp tiền thuế; hành vi khai sai dẫn đến thiếuthuế phải nộp; hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực phí, lệ phí đượcthực hiện theo điểm 4, điểm 5, Mục I và Mục II, Mục III, Mục IV Phần B Thông tưnày. Đối với các hành vi vi phạm về chế độ quản lý, thu, nộp phí, lệ phí và sửdụng phí và lệ phí ngoài các hành vi vi phạm nêu trên thì việc xử phạt đượcthực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chínhphủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệphí."

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp tài sản chuyểndịch trước ngày 01/01/2000 mà người đang sở hữu sử dụng hợp pháp chưa nộp lệphí trước bạ thì chỉ phải nộp lệ phí trước bạ một lần theo quy định tại Nghịđịnh 176/ 1999/NĐ-CP không phải nộp thay hoặc bị xử phạt đối với trường hợptài sản đã chuyển dịch nhiều lần trước ngày 01/01/2000. Trường hợp tài sảnchuyển dịch từ ngày 01/01/2000 thì phải kê khai nộp lệ phí trước bạ riêng chotừng lần chuyển dịch, nếu người giao tài sản chưa nộp lệ phí trước bạ thì ngườinhận tài sản phải nộp lệ phí trước bạ thay cho người giao tài sản theo quy địnhcủa pháp luật Hành vi không kê khai lệ phí trước bạ của người giao tài sản sẽbị xử phạt theo đúng quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT)
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu