TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1989/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Cosel Việt Nam
Địa chỉ: Lô B 58/II-B59 /II, đường E Khu CN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0312507772

Trả lời văn thư số 01/2016/CV-CS ngày 04/02/2016 của Công ty về chính sách thuế. Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 11, Điều 7 quy định thu nhập khác:

“Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ”.

+ Tại Khoản 2, Điều 9 quy định xác định lỗ và chuyển lỗ:

“Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ”.

+ Tại Khoản 2, Điều 11 quy định thuế suất thuế TNDN:

“Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế.

…”

- Căn cứ Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ) đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyn nhượng vn, chuyn nhượng quyn góp vn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ); thu nhập từ chuyn nhượng dự án đầu tư, chuyn nhượng quyn tham gia dự án đầu tư, chuyn nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Trường hợp Công ty theo trình bày là tiền thân của Công ty TNHH Kijima Musen Việt Nam với 100% vốn góp từ Công ty Kijima Corporation (Nhật Bản) với số vốn góp là: 2.743.062.788 VND (tương đương 130.000 USD). Trong quá trình kinh doanh, Công ty có nợ một khoản tiền là: 36.660.800 JPY của một Công ty thành viên khác trong Tập đoàn Kijima And Co.,Ltd. Sau đó Công ty Kijima Corporation (Nhật Bản) và các Công ty thành viên bị phá sản tại Nhật Bản, phần vốn góp của Công ty Kijima Corporation (Nhật Bản) và khoản nợ của Công ty phải trả đã được chuyển nhượng cho Công ty Cosel Japan và trở thành chủ sở hữu vốn góp và chủ nợ của Công ty. Đến nay Công ty Cosel Japan đã quyết định không thu hồi khoản nợ mà Công ty đang nợ thì khoản nợ này Công ty hạch toán vào thu nhập kc để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp các năm trước Công ty bị lỗ, năm 2015 Công ty có thu nhập chịu thuế TNDN (bao gồm các khoản thu nhập khác) thì Công ty được chuyển toàn bộ số lỗ (còn trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định) vào thu nhập chịu thuế của năm 2015.

Trường hợp doanh thu năm 2014 của Công ty dưới 20 tỷ đồng được xác định theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì năm 2015 Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% (kể cả trường hợp doanh thu năm 2015 trên 20 tỷ đồng). Khoản nợ mà Công ty không phải trả cho Công ty Cosel Japan được hạch toán vào thu nhập khác. Sau khi bù trừ các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước, nếu còn phát sinh thu nhập thì được áp dụng thuế suất 20%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT 1;
- Lưu: (TTHT,VT)

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrn Thị Lệ Nga