B LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1989/LĐTBXH-BTXH
V/v chủ động phòng, chống bão lũ, khắc phục thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trungương, năm 2015 tình hình thời tiết, khí hậu sẽ diễn biến phức tạp. Số lượngbão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng cực đoan sẽ xảy ra nhiều. Dự báo sẽ cókhoảng 9-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạtđộng trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnhhưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; lũ xuất hiện nhiều ở Bắc bộ, Trung bộ vàTây Nguyên. Tình hình khô hạn, thiếu nước ở các tỉnh Nam Trung bộ sẽ tiếp tụckéo dài.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục thiêntai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, đảm bảo ổn định sản xuất vàđời sống của nhân dân, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tăng cường chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan:

1. Tổ chức đánh giá kết quảthực hiện công tác trợ giúp xã hội trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiêntai năm 2014 để bổ sung, hoàn thiệnphương án ứng phó với thiên tai năm 2015; xây dựng, cập nhật phương án phòng chốngthiên tai, chủ động phương án ứng phó với thiên tai lớn nhất có thể xảy ra tạiđịa phương.

2. Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác vận động, tiếp nhận, phân phốitiền, hàng cứu trợ của địa phương trong năm 2014; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, quảnlý, phân phối tiền, hàng cứu trợ nhằm thực hiện tốt phương châm kịp thời, đến tậntay người dân, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, chống thất thoát; tăng cường kiểmtra, giám sát các hoạt động cứu trợ.

3. Chỉ đạo, kiểm traviệc xây dựng và chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tạichỗ” chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm,điều kiện của địa phương. Xây dựng phương án bảo đảm hậu cần ứng phó với thiêntai; huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấpđối với những vùng có khả năng bị cô lập, chia cắt, di dời dân ra khỏi khu vựcnguy hiểm; bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm để ổnđịnh đời sống của nhân dân trước, trong và sau thiên tai; hướng dẫn nhân dân chủđộng gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, chất đốt, nước sạch, thuốc chữa bệnhvà các vật dụng thiết yếu khác khi mùa mưa bão đến.

4. Theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, nắm chắctình hình thiếu đói để có các biện pháp cứu trợ kịp thời nhằm ổn định đời sốngcho nhân dân trong thời gian ngắn nhất, tuyệt đối không để nhân dân ở các vùngthiên tai bị đói.

5. Kiểm tra, tổng hợp côngtác chuẩn bị hậu cần phục vụ phòng chốnglụt bão năm 2015, báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua CụcBảo trợ xã hội, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04.37478662, Fax:04.37478674, E-mail: [email protected]) trước ngày 22/6/2015.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nộidung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng BCĐ PCLB TW;
- Ban chỉ huy PCLB Bộ LĐTBXH;
- Trung tâm Thông tin của Bộ;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm