BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 199/BTP-KHTC
V/v: Hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TW ngày 24 tháng 6 năm 2008của Ban Bí thư về quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên cáccấp và Công văn số 1131-CV/VPTW/nb ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Văn phòngTrung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TW Bộ Tư pháphướng dẫn một số điểm như sau:

1. Đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ:

- Đảng viên được bầu hoặc chỉ định (theo quy định của Điều lệĐảng) vào ban chấp hành đảng bộ, cấp ủy của các chi bộ từ Trung ương đến cấp cơsở (đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở).

- Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở được hiểu là:

+ Phải có con dấu riêng;

+ Trực thuộc huyện uỷ, Đảng uỷ Khối Dân chính của tỉnh vàtươgn đương.

Như vậy, nếu có đơn vị nào có đủ 2 điều kiện trên thì phảicó công văn đề nghị số lượng người được hưởng gửi về Bộ, kèm theo bản sao Quyếtđịnh công nhận cấp uỷ của Huyện uỷ (hoặc tương đương) và mẫu con dấu của chibộ.

2. Mức phụ cấp cấp uỷ:

- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (kể cả Uỷ viên dựkhuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng) hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và tương đương hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã vàtương đương hưởng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tươngđương hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

3. Nguyên tắc phụ cấp, nguồn kinh phí và quyết toán:

3.1. Nguyên tắc phụ cấp

a) Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ được cấp hàng tháng,khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp.

b) Trường hợp một đồng chí là cấp uỷ viên nhiều cấp thì chỉđược hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của cấp uỷ cao nhất mà đồng chí đó thamgia.

c) Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên không dùng đểtính đóng bảo hiểm xã hội.

3.2. Nguồn kinh phí và quyết toán

Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, tổchức chính trị thuộc đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước được tính vào dựtoán chi ngân sách được giao hàng năm của cơ quan đơn vị. Hàng năm, các đơn vịcó tổ chức cơ sở đảng lập dự toán gửi về Bộ Tư pháp để Bộ thẩm định, giao dựtoán kinh phí cho hoạt động của tổ chức đảng.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đảngdo ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên đượcquyết toán vào Mục 7850, Tiểu mục 7854 Mục lục ngân sách nhà nước.

Việc chi trả phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Bộ thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên