BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/MT-HC
V/v nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính

Ngày 06/12/2011, Bộ Y tế đã ban hànhThông tư số 44/2011/TT-BYT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gâymất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế (sau đây được gọilà danh mục hàng hóa nhóm 2).

Hiện nay, nhiều đơn vị có hóa chất,chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng kýlưu hành còn hiệu lực khi nhập khẩu vào Việt Nam gặp vướng mắc tại Hải quan. Cácđơn vị này đã gửi công văn về Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế đề nghị hướngdẫn thực hiện Thông tư nêu. Đối với vấn đề này, Cục Quản lý môi trường y tế -Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Thông tưnêu trên, việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm,hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy chuẩn kỹthuật quốc gia tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và các quy định pháp luậtkhác có liên quan.

Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệtkhuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 do BộY tế quản lý và kể từ ngày 01/01/2012 đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 29/2011/TT-BYTngày 30/6/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côntrùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22Thông tư số 29/2011/TT-BYT nêu trên, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩncó giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực được phép nhậpkhẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng, giá trị, thủ tục làm tại Hải quan,không phải qua Bộ Y tế phê duyệt. Đơn vị nhập khẩu tự chịu trách nhiệm trướcpháp luật về các hoạt động của mình.

Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tếthông báo để Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính biết và hướng dẫn cho Hải quan cáccửa khẩu thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Huy Nga (để b/c);
- VPĐD thường trú tại TP. Hà Nội Johnson&Johnson Medical S.A. INC (để biết);
- Lưu: VT, HC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương