BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 199/TCT-CS
V/v: chứng từ đối với tài sản chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Cảnh sát giao thông đường sắt, đường bộ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn củaCục thuế địa phương đề nghị hướng dẫn việc lập chứng từ đối với tài sản chuyểnnhượng vốn khi làm thủ tục chuyển đổi tên trên Giấy đăng ký xe. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành về việc đăngký quyền sở hữu tài sản là phương tiện giao thông của tổ chức, cá nhân thì hóađơn GTGT, hóa đơn bán hàng là một trong những chứng từ cần thiết phải xuất trìnhvới cơ quan công an khi làm thủ tục.

Theo báo cáo của cơ quan thuế địa phươngthì trường hợp chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng vốn của mình trong doanhnghiệp cho nhà đầu tư khác đồng thời đổi tên doanh nghiệp nhưng không thành lậppháp nhân mới, không cấp mã số thuế mới, doanh nghiệp sau khi chuyển đổi vẫntiếp nối những quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi (BộKế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh), khi thực hiện chuyển giaotài sản (thuộc diện phải đăng ký lại quyền sở hữu tài sản) thuộc giá trị vốndoanh nghiệp chuyển nhượng, doanh nghiệp trước khi chuyển đổi đã không lập hóađơn xuất giao tài sản cho doanh nghiệp sau khi chuyển đổi. Vì vậu khi làm thủtục chuyển đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe đã không được cơ quan côngan chấp thuận do không có hóa đơn đi kèm tài sản.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục cảnh sát giaothông đường sắt, đường bộ cho ý kiến về thủ tục, hồ sơ để làm thủ tục chuyểnđổi tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp này. Theo ý kiến củaTổng cục Thuế đối với trường hợp này, doanh nghiệp sau khi chuyển đổi khi thựchiện đăng ký lại quyền sở hữu tài sản nhưng không có hóa đơn kèm theo thì cóthể sử dụng bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản, Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phépđầu tư để cung cấp cho cơ quan công an khi làm thủ tục đăng ký lại tài sản.

Để có cơ sở hướng dẫn cơ quan thuế địaphương và doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi, đăng ký lại tài sản theo đúngquy định, Tổng cục Thuế kính đề nghị quý cơ quan sớm có ý kiến về vấn đề này.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác củaquý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương