ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 199/UBND-THKH

Về đính chính Chỉ thị số 01/2012/CT- UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Các Tổng Công ty, Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

Ngày 05 tháng 01 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012, do sai sót trong khâu đánh máy nên tại khổ thứ 2, trang 1 của Chỉ thị là “Trên cơ sở quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX…”

Đề nghị các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Tổng Công ty, Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc điều chỉnh lại như sau: “Trên cơ sở quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI…”./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


Võ Văn Luận