BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1990/BNN-KH
V/v: Thẩm định phí xuất, nhập hạt giống lúa dự trữ quốc gia.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Quản lý giá

Theo đề nghị của Công ty cổ phầnGiống cây trồng và Vật nuôi Thừa Thiên Huế về việc cấp kinh phí nhập, xuất hàngdự trữ quốc gia, tại công văn số 18/GCT-VN ngày 10/4/2013, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Thực hiện Quyết định của Thủtướng Chính phủ số 1503/QĐ-TTg ngày 11/10/2012 và Quyết định số 1797/QĐ-TTgngày 04/12/2012 về việc xuất dự trữ quốc gia hạt giống lúa, ngô để hỗ trợ chocác tỉnh trong năm 2012.

Theo báo cáo Công ty cổ phần Giốngcây trồng và Vật nuôi Thừa Thiên Huế đã thực hiện xong việc xuất dự trữ hạtgiống lúa và đã giao hàng đến trung tâm huyện, thị của các tỉnh, với số lượng805 tấn hạt giống lúa. Tổng số chi phí cho việc xuất hạt giống nói trên là1.072.340.000 đồng.

- Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-BNN-KH ngày 31/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vềviệc phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua tăng và mua bù hạt giống, Công ty cổphần Giống cây trồng và Vật nuôi Thừa Thiên Huế đã mua và đưa vào kho dự trữtrong năm 2012 là 900 tấn hạt giống lúa. Tổng số chi phí cho việc nhập hạtgiống tại kho bảo quản nói trên là 58.610.000 đồng.

Tổng cộng phí nhập và xuất hạtgiống năm 2012 là 1.130.950.000 đồng.

Qua xem xét hồ sơ về phí nhập, xuấthạt giống lúa dự trữ quốc gia năm 2012 của Công ty cổ phần Giống cây trồng vàVật nuôi Thừa Thiên Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất vàđề nghị Cục Quản lý giá kịp thời thẩm định và trình Bộ Tài chính xem xét, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Quốc Luân