BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1990/BTC-TCT
V/v: Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Thời gian vừa qua Bộ Tài chính nhận được công văn của một sốCục thuế tỉnh, thành phố đề nghị giải đáp một số vướng mắc khi triển khai LuậtThuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Về các vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

1. Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Tại khoản 2 Điều 4 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệpsố 48/2010/QH12 quy định:

“2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì người đang sử dụng đất làngười nộp thuế”.

- Tại khoản 4 Điều 11 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệpnêu trên quy định:

“4. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với ngườinộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật này.”

- Tại tiết b, điểm 1.4 Điều 5 Thông tư số 153/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệpquy định:

“b4) Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì không ápdụng hạn mức. Toàn bộ diện tích đất ở tính thuế của người nộp thuế áp dụng theothuế suất đối với diện tích đất trong hạn mức”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộcđối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng chưa được cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất thì được xem xét miễn giảm thuế sử dụng đất phinông nghiệp (chỉ được xét miễn, giảm thuế đối với đất ở sử dụng đúng mục đích)

2. Nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với trườnghợp thay đổi người nộp thuế và thay đổi căn cứ tính thuế

- Tại điểm 1.3 Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 153/2011/TT-BTCnêu trên quy định:

“1.3. Trường hợp trong năm có sự thay đổi người nộp thuế thìsố thuế phải nộp của mỗi người nộp thuế được tính kể từ tháng phát sinh sự thayđổi.”

- Tại điểm 3.3 Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 153/2011/TT-BTCnêu trên quy định:

“3.3. Đối với trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sựđào thải về NNT, người chuyển quyền sử dụng đất có trách nhiệm hoàn tất việcnộp thuế vào NSNN nơi có đất chịu thuế trước khi thực hiện các tổ chức pháp lý;Trường hợp thừa kế, nếu chưa hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN thì người nhậnthừa kế có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong năm phát sinh các sựviệc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì nghĩa vụ tài chính được xác địnhriêng cho từng người nộp thuế kể từ tháng phát sinh sự thay đổi;

Trường hợp người chuyển nhượng đã nộp đủ số thuế cả năm màthời điểm chuyển nhượng rơi vào các tháng trong năm thì người nhận chuyểnnhượng không phải nộp thuế cho các tháng còn lại của năm đó.

Trường hợp trong năm có sự thay đổi diện tích tính thuế làm tăngsố thuế phải nộp thì người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế đối với phần diệntích tăng thêm, tương ứng với số tháng còn lại của năm có sự thay đổi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn