BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1990 TCT/NV1
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội , ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 167 CV/CT ngày 31/12/2002 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ v/v xác định đối tượng khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Mục D, Mục G Danh mục hệ thống ngành kinh tế quốc dân cấp II, cấp III và cấp IV ban hành kèm theo Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục Thống kê, thì chỉ có hoạt động xay xát và sản xuất bột thô; hoạt động sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột mới thuộc ngành sản xuất công nghiệp chế biến. Vì vậy, trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh lương thực mua gạo về sau đó lao bóng và bán trong thị trường nội địa thì hoạt động này thuộc ngành thương mại.

- Điểm 1, mục II Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi thành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT hướng dẫn: sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất và bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Sơ chế thông thường là việc sơ chế gắn với quá trình sản xuất ra sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản mà các loại sản phẩm này qua sơ chế chưa trở thành loại sản phẩm, hàng hoá khác. ví dụ: phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt các sản phẩm nông nghiệp.

Căn cứ hướng dẫn trên, thì: mặt hàng gạo (gạo nguyên liệu, gạo lức) là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường, chưa chế biến thành sản phẩm khác nên là mặt hàng chưa qua chế biến.

Theo hướng dẫn tại điểm 1 Thông tư số 102/2002/TT-BTC ngày 11/11/2002 sửa đổi, quy định khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2002/TT-BTC (nêu trên), thì: từ ngày 11/11/2002, cơ sở thương mại mua nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn, mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hoá đơn GTGT để bán không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 1% tính trên giá trị hàng hoá mua vào theo bảng kê và hoá đơn GTGT.

- Tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B, C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (nêu trên) đã quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng, điều kiện, ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư. Nếu các doanh nghiệp kinh doanh lương thực có máy lao bóng gạo đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ; Nghị định số 35/2002/NĐ-CP (nêu trên) thì được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các Nghị định này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cần Thơ được biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc