BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1991/BXD-VLXD
V/v: khảo sát, thăm dò mỏ đá ốp lát tại xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 8776/BCT-CNNg ngày01/9/2010 của Bộ Công thương và công văn số 06/CV-DTKKSP ngày 10/9/2010 củaCông ty Cổ phần Đầu tư và Khai khoáng Sơn Phú về việc đề nghị được khảo sát,thăm dò đá ốp lát tại xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai khoáng Sơn Phú đã phối hợpvới Đoàn địa chất 155 thuộc Liên Đoàn địa chất Xạ hiếm phát hiện tại xã Tà Sùa,huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La điểm khoáng sản đá ốp lát có tiềm năng và chất lượngcó thể khai thác phục vụ nhu cầu xây dựng trong và ngoài tỉnh.

Theo Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngkhoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, thì trên địa bàn tỉnhSơn La hiện nay chưa có mỏ đá ốp lát được quy hoạch thăm dò, khai thác, chếbiến và sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Để có cơ sở đánh giá chất lượng và quy mô trước khi bổ sungvào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệuxây dựng của cả nước, Bộ Xây dựng kính chuyển ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xemxét hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai khoáng Sơn Phú triển khai thựchiện việc khảo sát điểm khoáng sản đá ốp lát tại xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên, tỉnhSơn La theo quy định hiện hành ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- C/ty CP ĐT và KK Sơn Phú;
- Lưu: VP, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam